Login 
Wednesday, July 12, 2017
Public Access


Category:
Category: All

12
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  สำนักส่งเสริมฯ : ประกาศรายชื
Description:
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน

กองคลัง : รับรายงานตัว
Description:
รับรายงานตัวนิสิตใหม่ (Admissions) อาคาร 10 ชั้น 1

กบบ: เข้าร่วมโครงการ
Description:
เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการ การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคาร 8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00 น.

กบบ: ประชุมคณะกรรมการ
Description:
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

บัญฑิต: ประกาศรายชือ
Description:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00