Login 
Saturday, July 1, 2017
Public Access


Category:
Category: All

01
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  ตส: ตรวจสอบความถูกต้อง
Description:
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร กรกฏาคม 2560 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ตส: ตรวจสอบระบบงานความรับผิด
Description:
ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

ตส: ตรวจสอบระบบงานความรับผิด
Description:
ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง กรกฏาคม 2560 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

สนก: โครงการทักษะชีวิต
Description:
โครงการทักษะชีวิตสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เวลา 08.00-16.00 น. หอประชุม

ตส: ตรวจสอบแบบรายงานแผน
Description:
ตรวจสอบแบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตส: ตรวจสอบเอกสาร
Description:
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายใบสำคัญค่าตอบแทนล่วงเวลาราชการ กรกฏาคม 2560 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ตส:ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่าย
Description:
ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐและอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรกฏาคม 2560 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ตส: โครงการปรุชุมเชิงปฏิบัติ
Description:
โครงการปรุชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ภายในองค์กรของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 7,13,21,28 กรกฏาคม 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน

ตส: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
Description:
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตส: ติดตามการปฏิตามข้อเสนอแน
Description:
ติดตามการปฏิตามข้อเสนอแนะ "ตรวจสอบการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์" กรกฏาคม 2560 -สำนักประชาสัมพันธ์ -สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สนก: โครงการทักษะ
Description:
โครงการทักษะชีวิตสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 หอประชุม เวลา 08.00-16.00 น.

สนก: กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษ
Description:
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี(ภาค กศ.พ.) เวลา 08.00-16.30 น. จ.ราชบุรี

กองแผน: จัดทำคำขอตั้งงบ
Description:
จัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาคาร 6 ชั้น 7 เวลา 8.30-16.30

กองคลัง : กำหนดส่งและติดตาม
Description:
กำหนดส่งและติดตามรายงานรับ-จ่าย เงินสวัสดิการทุกหน่วยงาน กองคลัง วันที่ 1-7 ก.ค.60

กองกลาง:ค่ายภาษาอังกฤษ
Description:
ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร จ.ชลบุรี เวลา 9.00-16.00 น. วันที่ 1-3 ก.ค. 2560

กบบ: ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติ
Description:
ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) ของบุคลากรที่สังกัดสำนัก สถาบัน และหน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 1-5 ก.ค. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

กองแผน: ปรับแก้ไขข้อมูล
Description:
ปรับแก้ไขข้อมูล (ร่าง) แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี 4 ปี (2561-2564) ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 อาคาร 6 ชั้น 7 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

กองแผน: โครงการประชุมสัมมนาเ
Description:
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการบริหารความเสี่ยงสู่การเขียนรายงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประะสิทธิผล" วันที่ 30 มิ.ย.60- 1 ก.ค.60 โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี งานประกันคุณภาพการศึกษา

ศป: จัดโครงการอันเนื่องมาจาก
Description:
จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วส: โครงการ
Description:
โครงการ "การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมที่ 3 ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดพัทยา"

กองแผน:ควบคุมการเบิกจ่าย
Description:
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินการตัดยอด แก้ไข ยกเลิก และปรับลดฎีกาเบิกจ่าย / จัดซื้อจัดจ้าง อาคาร 6 ชั้น 7 เวลา 08.30-16.30 น.

กบบ: ดำเนินการจัดทำรายงาน
Description:
ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อการเตรียมการรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (SAR)ระดับสำนัก วันที่ 1-24 ก.ค. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00