Login 
Sunday, July 2, 2017
Public Access


Category:
Category: All

02
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  สนก: โครงการทักษะชีวิต
Description:
โครงการทักษะชีวิตสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 หอประชุม เวลา 08.00-16.00 น.

ศป: จัดโครงการอันเนื่องมาจาก
Description:
จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00