Login 
Monday, July 24, 2017
Public Access


Category:
Category: All

24
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  สนก: กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
Description:
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ใส่ใจจิตสาธารณะ วันที่ 24-27 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. หอประชุม

ร.ร.สาธิต : ส่งผลการสอบแก้ตัวค
Description:
ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 สอบกลางภาค หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในแต่ละรายวิชา

กองแผน: จัดทำข้อมูลรายงาน
Description:
จัดทำข้อมูลรายงานประเมินตนเองเพื่อการเตรียมการรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (SAR) ระดับสำนัก พร้อมหลักฐาน อาคาร 6 ชั้น7 เวลา 08.30-16.30 น.

กบบ: กำหนดวันจ่ายเงินบำเหน็จ
Description:
กำหนดวันจ่ายเงินบำนาญ อาคาร 5 ชั้น 1 วันอาทิตย์

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00