Login 
Monday, July 3, 2017
Public Access


Category:
Category: All

03
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  วิทย์: นักศึกษารุ่นพี่เตรีย
Description:
นักศึกษารุ่นพี่เตรียมความพร้อม/ซ้อมกิจกรรมรับน้อง เวลา 9.00-16.30 น. ใช้ดนตรีได้เวลา15.00-16.30 น. โดยจัดกิจกรรมภายในอาคารและอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 3-23 ก.ค. 60 งดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

สนก: สัปดาห์กิจกรรมแห่เทียนว
Description:
สัปดาห์กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 3-5 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. วัดใน กทม.

ตส: ตรวจสอบการบริหารระบบสารส
Description:
ตรวจสอบการบริหารระบบสารสนเทศ วันที่ 3-21 กรกฏาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์

วิทย์: การตรวจประเมิน
Description:
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 3-27 ก.ค. 60 สาขาวิชาต่างๆ

กองคลัง : ติดตามทวงเงินยืม
Description:
ติดตามทวงเงินยืม ครั้งที่ 1,ครั้งที่ 2 (ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ กองคลัง วันที่ 3,11,17,24,31 ก.ค. 60

กบบ: ดำเนินการขอเบิกบำเหน็จ
Description:
ดำเนินการขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม (อายุครบ 65 ปี) จำนวน 3 ราย (อ.มาลินี ธีรอภิศักดิ์กุล , อ.ฤทัย แดงแสงส่ง, อ.สุภรณ์ ธรรมรักษ์) วันที่ 3-31 ก.ค. 2560

กบบ: ประสานงาน
Description:
ประสานงาน,ติดตาม และแก้ไขข้อมูลบุคลากรภาครัฐในส่วนของจข้าราชการบำนาญ ให้เป็นปัจจุบัน กองบริหารงานบุคคล วันที่ 3-31 ก.ค.2560

กบบ: แจ้งผู้รับบำเหน็จ
Description:
แจ้งผู้รับบำนาญให้ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม (อายุครบ 65 ปี) จำนวน 10 ราย ( อ.สุภรณ์ ธรรมรักษ์ , อ.เยาวมาลย์ กาญจนศูนย์ , อ.ทวิช บุญธิรัศมี , อ.นิวัทธ์ แสงเรือง , อ.พิราภรณ์ อิ่มจรุณ , อ.สนันต์ มณีดำ , อ.อำนวย เดชชัยศรี , อ.สมพร สุขเกษม , อ.อ่อนน้อม คนซื่อ , อ.ณรงค์ แดงสายศิริ) วันที่ 3-31 ก.ค. 2560 กองบริหารงานบุคคล

กบบ: รายงานตัว
Description:
รายงานตัว บรรจุแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน (บุคคลภายใน มบส. สอบโอนย้ายงบ) พนักงานราชการ ลูกจ้าง เงินบำรุงการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 และเรียกสำรองพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 รวมทั้งสิ้น 18 ราย ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 6 เวลา 8.00-11.00 น.

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00