Login 
Monday, July 31, 2017
Public Access


Category:
Category: All

31
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  สนก: ตรวจสุขภาพ
Description:
ตรวจสุขภาพ นิสิตรับตรงรอบ 3 และรอบ admission เวลา 08.00-16.00 น. หอประชุม

กองคลัง :กำหนดวันจ่ายเงินเดื
Description:
กำหนดวันจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย / เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ อาคาร 5 ชั้น 1

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00