Login 
Thursday, July 13, 2017
Public Access


Category:
Category: All

13
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  ตส: ตรวจสอบการควบคุมวัสดุและ
Description:
ตรวจสอบการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ วันที่ 13-31 กรกฏาคม 2560 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

วส: โครงการ
Description:
โครงการการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 13-15 ก.ค. 60

กองคลัง : รับรายงานตัว
Description:
รับรายงานตัวนิสิตใหม่ ภาคปกติ (รอบสาม) อาคาร 10 ชั้น 1 วันที่ 13-14 ก.ค. 60

กบบ: ประกาศรายชื่อ
Description:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงยบประมาณแผ่นดิน (รอบเพิ่มเติม)

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00