Login 
Wednesday, July 5, 2017
Public Access


Category:
Category: All

05
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  กองกลาง: อบรมอาจารย์ผู้สอน
Description:
อบรมอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ CEFR มหาวิทยาลัยฯ เวลา 09.00-16.00 น.

กบบ: ประชุมคณะกรรมการ
Description:
ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัย เวลา 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

กบบ: ดำเนินการจัดประชุม
Description:
ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนของกองบริหารงานบุคคล

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00