Login 
Tuesday, July 18, 2017
Public Access


Category:
Category: All

18
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  กบบ: เข้าร่วมโครงการประชุม
Description:
เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการ การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคาร 8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00 น.

กบบ: ประสานให้ผู้รับทุน
Description:
ประสานให้ผู้รับทุนมาจัดทำสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร จำนวน 6 ราย เวลา 09.00 น. งานวินัยและนิติการกองบริหารงานบุคคล

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00