Login 
Sunday, July 23, 2017
Public Access


Category:
Category: All

23
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  วิทย์: คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมก
Description:
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ โดยแทรกกิจกรรมการสร้างจิตบริการ การทำงานเป็นทีม และการประสานงานสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ให้กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วันที่ 23-25 ก.ค. 60 อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

กองคลัง : รับรายงานตัว
Description:
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบสอง อาคาร 5 ชั้น 1 วันอาทิตย์

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00