Login 
July 16, 2017    -    July 22, 2017 (Week 29)
Public Access


Category:
Category: All

 

Sun
Jul 16

Mon
Jul 17

Tue
Jul 18

Wed
Jul 19

Thu
Jul 20

Fri
Jul 21

Sat
Jul 22

  * กองคลัง : วันสอบสัมภาษณ์
* สนก: โครงการปรับพื้นฐาน
* กบบ: ติดตาม ทวงถาม
* กบบ:ติดตามทวงถามผลการประเมิ
* วิทย์: กิจกรรมเตรียมความพร้
* กบบ: ประสานให้ผู้รับทุน
* กบบ: เข้าร่วมโครงการประชุม
* บัณฑิต: ประกาศรายชื่อ
* กบบ:สอบคัดเลือก
* กองกลาง: โครงการประชุม
* กองแผน: ประชุมบุคลากร
* สนก: โครงการอบรม
* กองแผน: ติดตามการดำเนินงาน
* กบบ: ประกาศรายชื่อ
* วส: โครงการ
* บัญฑิต: รายงานตัว
08:00              
09:00              
10:00              
11:00              
12:00              
13:00              
14:00              
15:00              
16:00              
17:00