Login 
July 2, 2017    -    July 8, 2017 (Week 27)
Public Access


Category:
Category: All

 

Sun
Jul 2

Mon
Jul 3

Tue
Jul 4

Wed
Jul 5

Thu
Jul 6

Fri
Jul 7

Sat
Jul 8

  * ศป: จัดโครงการอันเนื่องมาจาก
* สนก: โครงการทักษะชีวิต
* กบบ: ประสานงาน
* กบบ: แจ้งผู้รับบำเหน็จ
* กบบ: รายงานตัว
* กบบ: ดำเนินการขอเบิกบำเหน็จ
* กองคลัง : ติดตามทวงเงินยืม
* สนก: สัปดาห์กิจกรรมแห่เทียนว
* ตส: ตรวจสอบการบริหารระบบสารส
* วิทย์: การตรวจประเมิน
* วิทย์: นักศึกษารุ่นพี่เตรีย
* วิทย์: แห่เทียนพรรษาช่วงบ่าย
* กบบ: ดำเนินการจัดประชุม
* กบบ: ประชุมคณะกรรมการ
* กองกลาง: อบรมอาจารย์ผู้สอน
* ร.ร.สาธิต : แห่เทียนเข้าพรรษา
* วส: ประชุมคณะกรรมการ
* กบบ: ประชุมคณะกรรมการ
* วส: โครงการ
 
08:00              
09:00              
10:00              
11:00              
12:00              
13:00              
14:00              
15:00              
16:00              
17:00