Login 
Thursday, January 18, 2018
Public Access


Category:
Category: All

18
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  ครุศาสตร์ฯ : การแสดงละครนอก
Description:
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ขอเชิญชม ละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน หึงลาวทอง เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

สนก: สัปดาห์เชิดชูเกียรติ
Description:
สัปดาห์เชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) วันที่ 18-19 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ลานอนุสาวรีย์

สำนักศิลปะฯ : เสวนาวิชาการ
Description:
เสวนาวิชาการ เรื่อง “ซ้องกั๋ง วรรณกรรมแปล ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์”๑๕๐ ปี สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ / อาจารย์สมปอง ดวงไสว / อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

วิทยาการฯ : จัดโครงการ
Description:
โครงการพัฒนาความรู้ หลากหลายทางวัฒนธรรม "สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งเพลงไทยลูกทุ่ง" โดยมีการแสดงของสาขาวิชาต่าง ๆ ของทางคณะวิทยาการจัดการ 9.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 9.00-9.45 น. การแสดงเปิดงาน 9.45-10.15 น.การแสดงสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 10.00-10.15 น.การแสดงสาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย 10.10-10.30 น.การแสดงสาขาวิชาการท่องเที่ยว 10.30-10.45 น.การแสดงสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 10.45-11.00 น.การแสดงสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ 11.00-11.15 น.การแสดงสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 11.15-11.30 น.การแสดงสาขาวิชาการบัญชี 11.30-11.45 น.การแสดงสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 11.45-12.00 น.การแสดงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12.00-12.15 น.การแสดงสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 12.15-12.30 น.การแสดงสาขาวิชาการตลาด 12.30-12.45 น.การแสดงสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 12.45-13.30 น.พัดเตรียมสถานที่ประกวดร้องเพลง 13.30-16.00 น.ดำเนินการประกวดร้องเพลง 16.00-18.00 น.การแสดงจากบ้านสมเด็จเรคคอร์ด ค่ายเพลงแห่งแรกในสถาบันการศึกษา

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00