Login 
Sunday, June 25, 2017
Public Access


Category:
Category: All

25
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  สำนักศิลปะฯ: จัดโครงการรฤกธน
Description:
จัดโครงการรฤกธนบุรี 250 ปี (พ.ศ.2310-2560) ร่วมกับภาคีเครือข่ายย่านฝั่งธนฯ ณ วัดซางตาครู้ส ชุมชนกฏีจีน

กองคลัง: สอบข้อเขียน
Description:
สอบข้อเขียนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3) เวลา 08.00-16.30 น.

กองคลัง:
Description:
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25-26 มิถุนายน 2560

กบบ: โครงการ " ถักนำ้ใจ"
Description:
โครงการ "ถักนำ้ใจ ทอไมตรี สานสามัคคี" เพื่อสร้างจิตบริการและการทำงานเป็นทีม วันที่ 25-26 มิ.ย.60 เวลา 06.00-22.00 น. ณโรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ทและศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัด จันทบุรี

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00