Login 
Monday, June 19, 2017
Public Access


Category:
Category: All

19
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  สนก: โครงการอบรม
Description:
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หอประชุม เวลา 08.00-16.00 น.

กองคลัง: ติดตามทวงเงินยืม
Description:
ติดตามทวงเงินยืม ครั้งที่ 1,ครั้งที่ 2 กองคลัง เวลา08.30-16.30 น.

กองคลัง: ดำเนินการโอนครุภัณฑ
Description:
ดำเนินการโอนครุภัณฑ์ งานพัสดุ วันที่ 19-23 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

กองกลาง: โครงการอบรมเชิงปฏิบ
Description:
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" รุ่นที่ 3 (อบรมเชิงปฏิบัติการระบบพี่เลี้ยง รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3) -ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ -ห้องประชุม พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์ -ห้องประชุมเอ.ซี คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ -ชั้น 15 เวลา 9.00-16.30 น. -ชั้น 14+Ac g;]k 13.00-16.30 น.

บัญฑิต: ประกาศรายชือ
Description:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00