Login 
Wednesday, June 14, 2017
Public Access


Category:
Category: All

14
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  สนก: ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1
Description:
ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ หอประชุม เวลา 08.00-16.00 น.

สำนักส่งเสริมฯ : สอนชดเชยวัน
Description:
ภาคกศ.พ. เทอม 3/59 (จ-พ) นิสิตใหม่ 60 ปฐมนิเทศแยกคณะ (คณะวิทยาการจัดการ)

กบบ: ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
Description:
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00