Login 
Monday, June 12, 2017
Public Access


Category:
Category: All

12
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  สนก: การประชุมผู้มีความประสง
Description:
การประชุมผู้มีความประสงค์จะขอกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ (กยศ,กรอ) หอประชุม เวลา 13.00-16.00 น.

สนก: การประชุมผู้ปกครอง
Description:
การประชุมผู้ปกครอง หอประชุม เวลา08.00-12.00 น.

สนก: การประชุมผู้ปกครอง
Description:
การประชุมผู้ปกครอง (แยกสาขาวิชา) ห้องประชุมสาขา เวลา 13.00-16.00 น.

สำนักส่งเสริมฯ : วันสุดท้ายข
Description:
วันสุดท้ายของการขอพักการเรียน เทอม (3/59) (จ-พ) วันสุดท้ายการเรียนการสอนเทอม (3/59) (จ-พ) ประชุมผู้ปกครอง (รหัส 60) และประชุมผู้สนใจกู้ กยศ.

ศป: ประชุมคณะกรรมการประจำ
Description:
ประชุมคณะกรรมการประจำ ครั้งที่ 1 (กรรมการชุดใหม่)

กองคลัง: ดำเนินการจัดงจำหน่า
Description:
ดำเนินการจัดงจำหน่าย วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

กองคลัง: ติดตามทวงเงินยืม
Description:
ติดตามทวงเงินยืม ครั้งที่ 1,ครั้งที่ 2 กองคลัง เวลา08.30-16.30 น.

กบบ: เข้าร่วมสัมมนาสัญจร
Description:
เข้าร่วมสัมมนาสัญจร เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 12-13 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00