Login 
Sunday, June 4, 2017
Public Access


Category:
Category: All

04
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  กบบ: ตรวจสอบการลงเวลา
Description:
ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ของบุคลากรที่สังกัดสำนัก สถาบัน และหน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

กบบ: ดำเนินแจ้งผู้รับบำนาญ
Description:
ดำเนินแจ้งผู้รับยำนาญให้ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม (อายุครบ 65 ปี) จำนวน 3 ราย (อ.เยาวมาลย์, อ.สุภรณ์ ธรรมรักษ์, อ.ประเสริฐศรี ธรรมวิหาร) วันที่ 4-6 มิ.ย. 60

กบบ: ดำเนินการขอเบิกบำเหน็จด
Description:
ดำเนินการขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม (อายุครบ 65 ปี) จำนวน 3 ราย (อ.ถลัลย์ นากสุก,อ.พรสวาท รุ่งเรืองศรี,ศิริวัฒน์ สงวนหมู่) วันที่ 4-20 มิ.ย.60

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00