Login 
Saturday, June 3, 2017
Public Access


Category:
Category: All

03
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  สำนักส่งเสริมฯ : รายงานตัวผู
Description:
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

กองคลัง: รับรายงานตัวนักศึกษ
Description:
รับรายงานตัวนักศึกษา ภาคพิเศษ (รอบที่ 1)

กบบ: ตรวจสอบการลงเวลา
Description:
ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ของบุคลากรที่สังกัดสำนัก สถาบัน และหน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00